Οι 147 «εντολές» του Μαντείου των Δελφών

Μαντείου των Δελφών, Οι 147 «εντολές» του Μαντείου των Δελφών

Το Μαντείο των Δελφών ήταν γνωστό όχι μόνο για τους χρησμούς του, αλλά και για το μεγάλο αριθμό παραγγελμάτων που ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων, μεστά σοφίας.

Τα παραγγέλματα αυτά ήταν επί της ουσίας συμβουλές οι οποίες θεωρείται πως είχαν ειπωθεί από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίαντας ο Πρηνέας, Σόλωνας ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος και Χίλωνας ο Λακεδαιμόνιος) και ήταν χαραγμένα εντός και εκτός του ναού.

Μαντείου των Δελφών, Οι 147 «εντολές» του Μαντείου των Δελφών

Ιδού τα 147 παραγγέλματα:

No. Αρχαία Ελληνικά Απόδοση
001. Ἕπου θεῷ Ακολούθα τον θεό
002. Νόμῳ πείθου Να πειθαρχείς στο Νόμο
003. Θεοὺς σέβου Να σέβεσαι τους θεούς
004. Γονεῖς αἰδοῦ Να σέβεσαι τους γονείς σου
005. Ἡττῶ ὑπὸ δικαίου Να καταβάλεσαι για το δίκαιο
006. Γνῶθι μαθών Γνώρισε αφού μάθεις
007. Ἀκούσας νόει Κατανόησε αφού ακούσεις
008. Σαυτὸν ἴσθι Γνώρισε τον εαυτό σου
009. Γαμεῖν μέλλε Να στοχεύεις να παντρευτείς
010. Καιρὸν γνῶθι Να αναγνωρίζεις τις ευκαιρείες σου
011. Φρόνει θνητά Να σκέφτεσε ως θνητός
012. Ξένος ὢν ἴσθι Εάν είσαι ξένος να ενεργείς σαν ξένος
013. Ἑστίαν τίμα Να ασχοληθείτε με σύνεση
014. Ἄρχε σεαυτοῦ Τιμητική πρόνοια
015. Φίλοις βοήθει Συνεχίστε την τιμή
016. Θυμοῦ κράτει Δοξάστε το καλό
017. Φρόνησιν ἄσκει Να δείχνεις σύνεση
018. Πρόνοιαν τίμα Τίμα την πρόνοια
019. Ὅρκῳ μὴ χρῶ Αποφύγετε ό, τι ανήκει σε άλλους
020. Φιλίαν ἀγάπα Κάνετε μια χάρη για έναν φίλο
021. Παιδείας ἀντέχου Προβλέψτε το μέλλον
022. Δόξαν δίωκε Να επιδιώκεις την τιμή
023. Σοφίαν ζήλου Επιθυμία για τα πράγματα είναι δυνατόν
024. Καλὸν εὖ λέγε Να ευλογείς το καλό
025. Ψέγε μηδένα Βρείτε σφάλμα με κανέναν
026. Ἐπαίνει ἀρετήν Να είστε στη φρουρά σας
027. Πρᾶττε δίκαια Γνωρίστε τον δικαστή
028. Φίλοις εὐνόει Κύριοι γαμήλιες γιορτές
029. Ἐχθροὺς ἀμύνου Αναγνωρίστε την τύχη
030. Εὐγένειαν ἄσκει Πετάξτε μια υπόσχεση
031. Κακίας ἀπέχου Μιλήστε απλά
032. Κοινὸς γίνου Να είσαι αμερόληπτος
033. Ἴδια φύλαττε Φρόντιζε / Φύλαγε ότι είναι δικό σου
034. Ἀλλοτρίων ἀπέχου Απόφυγε ό,τι ανήκει σε άλλους
035. Ἄκουε πάντα Περάστε μια χάρη
036. Εὔφημος ἴσθι Να αρέσει η τύχη
037. Φίλῳ χαρίζου Να κάνεις χάρη για έναν φίλο
038. Μηδὲν ἄγαν Χρησιμοποιήστε αυτό που έχετε
039. Χρόνου φείδου Δικαστής άθλια
040. Ὅρα τὸ μέλλον Πρόβλεψε το μέλλον
041. Ὕβριν μίσει Ζήστε χωρίς θλίψη
042. Ἱκέτας αἰδοῦ Τελειώστε τον αγώνα χωρίς συρρίκνωση
043. Πᾶσιν ἁρμόζου Να φροντίζεις για όλα
044. Υἱοὺς παίδευε Καθοδήγησε τα παιδιά σου
045. Ἔχων χαρίζου ενέργησε γρήγορα
046. Δόλον φοβοῦ Να φοβασαι την απάτη
047. Εὐλόγει πάντας Παρακολουθήστε αυτό που είναι κερδοφόρο
048. Φιλόσοφος γίνου Αποδεχτείτε το κατάλληλο μέτρο
049. Ὅσια κρῖνε Μην εγκαταλείπετε την τιμή
050. Γνοὺς πρᾶττε Επιχειρήστε σε κίνδυνο με σύνεση
051. Φόνου ἀπέχου Μην σταματήσετε να είστε φειδωλοί
052. Εὔχου δυνατά Να επιθυμείς πράγματα που είναι δυνατά
053. Σοφοῖς χρῶ Μην απογοητεύεστε από τη ζωή
054. Ἦθος δοκίμαζε Ευχαριστήστε
055. Λαβὼν ἀπόδος Δώσε πίσω αυτά που έχεις λάβει
056. Ὑφορῶ μηδένα Beget από ευγενείς διαδρομές
057. Τέχνῃ χρῶ Κάνε υποσχέσεις σε κανέναν
058. Ὃ μέλλεις, δός Κάνε ό, τι εννοείς να κάνεις
059. Εὐεργεσίας τίμα Να είστε καλά ως θνητός
060. Φθόνει μηδενί Ως παιδί να συμπεριφέρεται καλά
061. Φυλακῇ πρόσεχε Να είσαι σε επαγρύπνηση
062. Ἐλπίδα αἴνει Από την μεσαία ηλικία να είναι απλά
063. Διαβολὴν μίσει Ως γέρος είναι λογικός
064. Δικαίως κτῶ Να αποκτάς δίκαια
065. Ἀγαθοὺς τίμα Να τιμάς τους αγαθούς
066. Κριτὴν γνῶθι Γνριζε ποιος είναι ο δικαστής
067. Γάμους κράτει Να κυριαρχείς στις γαμήλιες τελετές
068. Τύχην νόμιζε Αναγνώριζε την τύχη σου
069. Ἐγγύην φεῦγε Απόφυγε υπόσχεση
070. Ἁπλῶς διαλέγου Να μιλάς απλά
071. Ὁμοίοις χρῶ Να συνεργάζεσαι με τους συνομηλίκους σου
072. Δαπανῶν ἄρχου Διαχειρίσου τα έξοδά σου
073. Κτώμενος ἥδου Να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις
074. Αἰσχύνην σέβου Να σέβεσαι την εντροπή
075. Χάριν ἐκτέλει Ολοκλήρωσε μια χάρη
076. Εὐτυχίαν εὔχου Να εύχεσαι ευτυχία
077. Τύχην στέργε Να αρέσει η τύχη
078. Ἀκούων ὅρα Παρατήρησε ότι ακούς
079. Ἐργάζου κτητά Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης
080. Ἔριν μίσει Να μισείς την έριδα
081. Ὄνειδος ἔχθαιρε Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό
082. Γλῶτταν ἴσχε Να συγκρατείς τη γλώσσα σου
083. Ὕβριν ἀμύνου Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη
084. Κρῖνε δίκαια Να κρίνεις δίκαια
085. Χρῶ χρήμασιν Χρησιμοποίησε αυτό που έχεις
086. Ἀδωροδόκητος δίκαζε Να δικάζεις χωρίς να δεχτείς δωροδωκία
087. Αἰτιῶ παρόντα Να κατηγορήσεις αυτόν που είναι παρών
088. Λέγε εἰδώς Να λες γνωρίζοντας
089. Βίας μὴ ἔχου Να μην έχεις βία
090. Ἀλύπως βίου Ζήσε χωρίς θλίψη
091. Ὁμίλει πρᾴως Να ομιλείς με πραότητα
092. Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν Τελείωσε τον αγώνα χωρίς να συρρικνωθείς
093. Φιλοφρόνει πᾶσιν Να είσαι φιλικός με όλους
094. Υἱοῖς μὴ καταρῶ Μην καταρασθείς τα παιδιά σου
095. Γυναικὸς ἄρχε Καθοδήγησε τη σύζυγό σου
096. Σεαυτὸν εὖ ποίει Να ευεργετείς τον εαυτό σου
097. Εὐπροσήγορος γίνου Να είσαι ευπροσήγορος
098. Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Να κοπιάζεις δίκαια
100. Πρᾶττε ἀμετανοήτως Να πράττεις με σιγουριά
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Όταν σφάλλεις, να μετανοείς
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου
103. Βουλεύου χρόνῳ Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα
104. Πρᾶττε συντόμως ενέργησε γρήγορα
105. Φιλίαν φύλαττε Να φυλάττεις τη φιλία
106. Εὐγνώμων γίνου Να είσαι ευγνώμων
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Να επιδιώκεις την ομόνοια
108. Ἄρρητον κρύπτε Να μην λες τα άρρητα
109. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ Να φοβάσαι τους κρατούντες
110. Τὸ συμφέρον θηρῶ Να κοιτάζεις το συμφέρον σου
111. Καιρὸν προσδέχου Να αποδέχεσαι το κατάλληλο μέτρο
112. Ἔχθρας διάλυε Να διαλύεις τις έχθρες
113. Γῆρας προσδέχου Να αποδέχεσαι το γήρας
114. Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου
115. Εὐφημίαν ἄσκει Να επιδιώκεις καλή φήμη
116. Ἀπέχθειαν φεῦγε Να αποφεύγεις την απέχθεια
117. Πλούτει δικαίως Να πλουτίζεις δίκαια
118. Δόξαν μὴ λεῖπε Μην εγκαταλείψεις την δόξα
119. Κακίαν μίσει Να μισείς την κακία
120. Κινδύνευε φρονίμως Επιχείρησε με σύνεση σε κίνδυνο
121. Μανθάνων μὴ κάμνε Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις
122. Φειδόμενος μὴ λεῖπε Μην σταματάς να είσαι φειδωλός
123. Χρησμοὺς θαύμαζε Θαυμάστε τους χρησμούς
124. Οὓς τρέφεις, ἀγάπα Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις
125. Ἀπόντι μὴ μάχου Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους
127. Νεώτερον δίδασκε Να διδάσκεις τους νεότερους
128. Πλούτῳ ἀπίστει Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο
129. Σεαυτὸν αἰδοῦ Να σέβεσαι τον εαυτό σου
130. Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία
131. Προγόνους στεφάνου Να στεφανώνεις τους προγόνους σου
132. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος Να πεθάνεις για την πατρίδα σου
133. Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου Μην απογοητεύεσαι από τη ζωή
134. Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα Να μην περιγελάς τους νεκρούς
135. Ἀτυχοῦντι συνάχθου Να συμπάσχεις με το δυστυχή
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Ευχαρίστησε χωρίς να ζημιώσεις
137. Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ Θλίψη για κανέναν
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Beget από ευγενείς διαδρομές
139. Ἐπαγγέλλου μηδενί Μην κάνεις υποσχέσεις σε κανέναν
140. Φθιμένους μὴ ἀδίκει Μην κατακρίνεις τους νεκρούς
141. Εὖ πάσχε ὡς θνητός Να είσαι καλά ως θνητός
142. Τύχῃ μὴ πίστευε Να μην πιστεύεις την τύχη
143. Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι Ως παιδί να συμπεριφέρεται καλά
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Ως νέος να είσαι αυτο-πειθαρχημένος
145. Μέσος δίκαιος Ως μεσήλικας να είναι δίκαιος
146. Πρεσβύτης εὔλογος Ως γέρος να είσαι λογικός
147. Τελευτῶν ἄλυπος Να πεθαίνεις χωρίς λύπη
Μαντείου των Δελφών, Οι 147 «εντολές» του Μαντείου των Δελφών
Μαντείου των Δελφών, Οι 147 «εντολές» του Μαντείου των Δελφών

Similar articles

Last articles

Τι είναι η χρωματοθεραπεία και πώς τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχολογία μας;

Πολύ συχνά παρατηρούμε οτι τις μέρες που η διάθεσή μας είναι πολύ καλή, φοράμε ρούχα με πιο έντονα χρώματα ενώ αν βρισκόμαστε...

Γιατί δεν πρέπει να συγκρατούμε τα δάκρυά μας;

Η αλήθεια είναι πως είτε από χαρά είτε από λύπη, οι άνθρωποι κλαίμε αρκετά συχνά. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο...

Η «κατάρα του αγοριού που έκλαιγε» – Ο θρύλος του πίνακα που «έκαιγε» σπίτια

Το πορτρέτο ενός δακρυσμένου αγοριού αναστάτωσε το 1985 από άκρη σ’ άκρη τη Μ. Βρετανία. Από τότε, συνεχίζει να απασχολεί τη μνήμη...